Súhlas so spracovaním osobných údajov

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom týchto webových stránok a Správcom osobných údajov v zmysle článku 4 bodu 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len GDPR) je Bruno Dirbák, Milešovská 366, 683 54 Otnica, Česká Republika, IČO: 09393862, DIČ: CZ0208054088.

2. Pre uplatňovanie vašich práv v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov Správcu môžete kontaktovať prostredníctvom týchto kontaktných údajov:

 • E-mail: info@abuko.team
 • Mobil: +420 702 004 019
 • Dátová schránka: 57afx8q
 • Adresa: Milešovská 366, 683 54 Otnice

3. Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „subjekt údajov“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

4. Správca nemá menovaného poverenca pre ochranu osobných údajov.

II. Kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré:

 • ste mu osobne poskytli v súvislosti s uzavretým zmluvným vzťahom. Ide o tieto osobné údaje: emailová adresa, meno a priezvisko, telefón
 • Správca získa vašou aktivitou pri využívaní jednotlivých služieb webových stránok, napr. pri komunikácii so Správcom prostredníctvom online chatu, vkladaním komentárov pod články zverejnené na webe Správca, publikáciou článkov, registráciou, prihlásením sa k odberu newsletterov alebo pri vyplnení online formulára, to všetko s Vašim výslovným súhlasom. Môže ísť o tieto osobné údaje: e-mailová adresa, meno a priezvisko, IP adresa (viď čl. IV) alebo
 • Správca môže získať na základe prostého navštívenia webovej stránky Správcu a vášho správania na nej prostredníctvom cookies a ďalších online identifikátorov prehliadača. V tomto prípade evidujeme tieto osobné údaje: viď čl. V. Cookie súbory neumožňujú osobnú identifikáciu návštevníkov webovej stránky.

III. Zákonný dôvod a účel spracovávaných údajov

1. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa kategórie v čl. II. 1. je plnenie zmluvy, ktorej stranou ste vy ako objednávateľ (objednávka služieb Správcu), a to v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a ďalej oprávnený záujem Správcu na poskytovaní priameho marketingu svojim zákazníkom (napr. zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Tieto údaje uchovávame po dobu 5 rokov od uzavretia poslednej zmluvy Správcu s vami.

2. Právnym základom pre spracovanie osobných údajov podľa čl. II.2, ktoré ste Správcovi poskytli, je váš výslovný súhlas tak, ako sa uvedené v čl. IV.

3. Osobné údaje získané prostredníctvom súborov cookies a ďalších online identifikátorov spracováva Správca na základe Vášho výslovného súhlasu, ako je uvedené v čl. V. To neplatí pre tzv. funkčné cookies, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky (u ktorých vyjadrujete svoj súhlas s použitím tejto technológie jednoduchou návštevou webu).

4. Účelom spracovania osobných údajov je:

 • vybavenie vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a Správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany Správcu plniť,
 • zasielanie obchodných oznámení či ponúk, newsletterov a činenia ďalších marketingových aktivít (vrátane automatizovaného individuálneho rozhodovania).

5. Zo strany Správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Súhlas návštevníkov webu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

1. Svoj súhlas so zasielaním obchodných oznámení/ponúk či newsletterov vrátane profilovania (súhlas pre marketingové účely) ako návštevník webu Správcu udeľujete vyplnením svojej e-mailovej adresy do poľa, ktoré je na to na webových stránkach určené, a následne svoju vôľu potvrdíte kliknutím na odkaz, ktorý vám bude zaslaný na zadanú e-mailovú adresu (double opt-in).

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely môže byť z vašej strany kedykoľvek odvolaný. Odvolanie súhlasu nemá vzťah na spracovanie vašich osobných údajov na základe iného právneho dôvodu (napr. na plnenie zmluvy).

V. Cookies a online identifikátory

1. Cookies a ďalšie online identifikátory umožňujú správnu funkčnosť webových stránok, zapamätanie prihlasovacích údajov zákazníka, vyhodnotenie návštevnosti webu a optimalizáciu marketingových aktivít Správcu a profilovania (pri zistení, ktoré stránky a funkcie zákazník používa najčastejšie, je možné čo najlepšie prispôsobiť ponuku návštevníkom webu vrátane zobrazovaných reklám, a pod.). Zmyslom cookies je uľahčiť a spríjemniť návštevníkom a zákazníkom používanie webových stránok a umožniť zacielenie relevantnej reklamy.

2. Na webe Správca používa predovšetkým tieto cookies:

 • funkčné cookie: sú automaticky vymazané akonáhle opustíte webové stránky a pomáhajú počas návštevy stránok ich správnemu fungovaniu,
 • permanentné cookie: sa ukladajú nastálo a môžu obsahovať anonymný identifikátor prehliadača návštevníka webu. Tieto cookies vás neidentifikujú ako jednotlivcov, sú úplne anonymné a iba identifikujú prístup k webových stránkam a vaše správanie. Cookies sú používané najmä na meranie a štatistické účely (tzn. cookie pozná opakovanú návštevu z rovnakého prehliadača a zariadenia) a prispôsobenie stránok a reklamy, kedy cookie umožňuje vďaka identifikácii prehliadača prispôsobiť obsah webu alebo konkrétnemu užívateľovi zobrazovať cielenú reklamu na webových stránkach alebo stránkach partnerov, ktorí využívajú tento reklamný systém,
 • marketingová cookie: na základe vášho správania na webe zobrazuje reklamy a ponuky, ktoré sú pre vás vhodné a relevantné (profilovanie).

3. Svoj súhlas s použitím cookies a online identifikátorov na poskytovanie služieb, personalizáciu reklamy a analýzu návštevnosti udeľujete prostredníctvom zaškrtnutím interaktívneho okna v dolnej časti obrazovky alebo na stránke Zásady cookies.

4. Využiť služby Správcu môžete aj bez použitia permanentných a marketingových cookies.

5. Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou internetového prehliadača. V prípade, že nesúhlasíte so zhromažďovaním súborov cookies, môžete zabrániť ich zhromažďovaniu zmenou nastavenia svojho prehliadača a/alebo na stránke Zásady cookies.

6. Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach súbory cookies, ktoré sú uvedené na stránke Zásady cookies a pravidelne aktualizované.

VI. Komu môže správca osobné údaje poskytnúť

1. Príjemcovia osobných údajov sú:

 • osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru a služieb Správcu a na realizácii platieb,
 • osoby spracovávajúce účtovníctvo a poskytujúce daňové poradenstvo Správcovi,
 • osoby zaisťujúce prevádzku webových stránok Správcu, napr. poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré Správca využíva, webhosting, apod.
 • osoby zaisťujúce marketingové služby pre Správcu,
 • Správca môže odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) poskytovateľom mailingových služieb a cloudových služieb, prípadne poskytovateľovi automatizovanej služby detekcie spamu.
 • Aktuálny zoznam spracovateľov je uvedený na stránke Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov.

VII. Ako dlho správca osobné údaje uchováva

1. Správca uchováva osobné údaje:

 • po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie po dobu 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu,
 • v prípade cookies sú osobné údaje uchovávané max. po dobu jedného roka,
 • po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Správca osobné údaje vymaže.

VIII. Akým spôsobom sú osobné údaje chránené

1. Správca vyhlasuje, že plne rešpektuje všetky princípy, z ktorých GDPR vychádza, a že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal tiež technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä ochranu šifrovaním, pomocou hesiel, obmedzením prístupu osôb, fyzickým uzamknutím.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené a o ochrane osobných údajov poučenej osoby.

IX. Aké práva máte v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

1. Za podmienok stanovených v GDPR v čl. 15 až 21 GDPR máte právo:

 • na prístup k osobným údajom, čo predstavuje právo získať od Správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa týkajú, sú alebo nie sú spracovávané, a ak je to tak, má právo získať prístup k týmto údajom a informáciám vymedzeným v článku 15 GDPR,
 • na opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a ďalej s prihliadnutím na účel spracovania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia podľa čl. 16 GDPR,
 • na výmaz (tzv. právo byť zabudnutý), ktoré spočíva v tom, že správca bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, len čo už nebudú potrebné na plnenie zmluvy, pokiaľ nie je daný iný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie,
 • na prenositeľnosť údajov v zmysle článku 20 GDPR,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov podľa čl. 21 GDPR,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email Správcu uvedený v článku I.2. týchto podmienok.

2. Správca poskytne kupujúcemu na žiadosť informácie o prijatých opatreniach v každom prípade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa prijatia žiadosti.

3. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené vaše právo na ochranu osobných údajov.

X. Záverečné ustanovenia

1. S týmito Zásadami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený/á s odmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Správca je oprávnený tieto Zásady zmeniť. Novú verziu Zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.11.2023