Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

I. Postanowienia podstawowe

1. Operatorem tej strony internetowej i administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej RODO) jest Bruno Dirbák, Milešovská 366, 683 54 Otnice, Republika Czeska, ID: 09393862, VAT: CZ0208054088.

2. Aby skorzystać ze swoich praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, można skontaktować się z Administratorem, korzystając z następujących danych kontaktowych:

 • E-mail: info@abuko.team
 • Mobilny: +420 702 004 019
 • Skrzynka danych: 57afx8q
 • Adres: Milešovská 366, 683 54 Otnice

3. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieciowy lub jeden bądź kilka szczególnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

4. Administrator nie ma wyznaczonego inspektora ochrony danych.

II. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe, które

 • podane osobiście przez użytkownika w związku ze stosunkiem umownym. Obejmuje to następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu
 • Administrator pozyskuje dane dotyczące Twojej aktywności, gdy korzystasz z poszczególnych usług strony internetowej, np. gdy komunikujesz się z Administratorem za pośrednictwem czatu online, komentujesz artykuły publikowane na stronie internetowej Administratora, publikujesz artykuły, rejestrujesz się, subskrybujesz newslettery lub wypełniasz formularz online, a wszystko to za Twoją wyraźną zgodą. Może to obejmować następujące dane osobowe: adres e-mail, imię i nazwisko, adres IP (zob. art. IV) i/lub
 • Administrator może uzyskiwać pliki cookie i inne identyfikatory przeglądarki internetowej na podstawie zwykłej wizyty użytkownika na stronie internetowej Administratora i jego zachowania na niej. W takim przypadku rejestrujemy następujące dane osobowe: patrz Artykuł V. Pliki cookie nie pozwalają na osobistą identyfikację osób odwiedzających stronę internetową.

III. Podstawa prawna i cel przetwarzanych danych

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z kategorią w art. II. 1. jest wykonanie umowy, której jesteś stroną jako klient (zamawiający usługi Administratora), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego swoich klientów (np. wysyłanie informacji handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Przechowujemy te dane przez 5 lat od zawarcia ostatniej umowy z użytkownikiem przez Administratora.

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. II.2, które użytkownik przekazał Administratorowi, jest jego wyraźna zgoda określona w art. IV.

3. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem plików cookie i innych identyfikatorów internetowych są przetwarzane przez Administratora na podstawie wyraźnej zgody użytkownika, zgodnie z art. V. Nie dotyczy to tak zwanych funkcjonalnych plików cookie, które są niezbędne do działania strony internetowej (w przypadku których użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z tej technologii, po prostu odwiedzając stronę internetową).

4. Celem przetwarzania danych osobowych jest:

 • przetwarzanie zamówienia użytkownika oraz wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a Administratorem; przy składaniu zamówienia wymagane są dane osobowe niezbędne do pomyślnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko oraz adres, kontakt), podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym do zawarcia i wykonania umowy, bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy lub jej wykonanie przez Administratora,
 • wysyłanie informacji handlowych lub ofert, newsletterów i innych działań marketingowych (w tym zautomatyzowane podejmowanie indywidualnych decyzji).

5. Administrator podejmuje decyzje w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO. Użytkownik wyraził wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.

IV. Zgoda osób odwiedzających stronę internetową na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych

1. Jako osoba odwiedzająca stronę internetową Administratora wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji handlowych/ofert lub newsletterów, w tym profilowanie (zgoda w celach marketingowych) poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w polu udostępnionym na stronie internetowej, a następnie potwierdzenie zgody poprzez kliknięcie w link, który zostanie wysłany na Twój adres e-mail (double opt-in).

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie jest związane z przetwarzaniem danych osobowych na innej podstawie prawnej (np. w celu wykonania umowy).

V. Pliki cookie i identyfikatory internetowe

1. Pliki cookies i inne identyfikatory internetowe umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, zapamiętywanie danych logowania klienta, ocenę ruchu na stronie internetowej oraz optymalizację działań marketingowych Administratora i profilowanie (dzięki ustaleniu, z których stron i funkcji klient korzysta najczęściej, możliwe jest jak najlepsze dostosowanie oferty do odwiedzających stronę internetową, w tym wyświetlanych reklam itp.) Celem plików cookies jest ułatwienie i udogodnienie odwiedzającym i klientom korzystania ze strony internetowej oraz umożliwienie kierowania do nich odpowiednich reklam.

2. Na stronie internetowej Administrator wykorzystuje głównie następujące pliki cookies:

 • funkcjonalne pliki cookie: są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony internetowej i pomagają w jej prawidłowym funkcjonowaniu podczas wizyty użytkownika,
 • trwałe pliki cookie: są przechowywane na stałe i mogą zawierać anonimowy identyfikator przeglądarki osoby odwiedzającej witrynę. Te pliki cookie nie identyfikują użytkownika jako osoby fizycznej, są całkowicie anonimowe i identyfikują jedynie dostęp użytkownika do witryny internetowej oraz jego zachowanie. Pliki cookie są wykorzystywane głównie do celów pomiarowych i statystycznych (tj. plik cookie rozpoznaje powtarzające się wizyty z tej samej przeglądarki i urządzenia) oraz do dostosowywania witryny i reklam, gdzie plik cookie umożliwia, poprzez identyfikację przeglądarki, personalizację treści witryny lub wyświetlanie ukierunkowanych reklam konkretnemu użytkownikowi na stronie internetowej lub na stronach internetowych partnerów korzystających z tego systemu reklamowego,
 • marketingowy plik cookie: wyświetla reklamy i oferty, które są odpowiednie i dopasowane do użytkownika na podstawie jego zachowania w witrynie (profilowanie).

3. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z plików cookie i identyfikatorów internetowych w celu świadczenia usług, personalizacji reklam i analizy ruchu, zaznaczając interaktywne pole u dołu ekranu lub odwiedzając stronę Polityka dotycząca plików cookie.

4. Użytkownik może korzystać z usług Administratora bez wykorzystywania trwałych i marketingowych plików cookie.

5. Korzystanie z plików cookie można ustawić za pomocą przeglądarki internetowej. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie plików cookie, może temu zapobiec, zmieniając ustawienia przeglądarki i/lub odwiedzając stronę Polityka dotycząca plików cookie.

6. Administrator gromadzi na swojej stronie internetowej pliki cookies, które są wymienione na stronie Polityka cookies i regularnie aktualizowane.

VI. Komu administrator może ujawnić dane osobowe

1. Odbiorcami danych osobowych są:

 • osoby zaangażowane w dostawę towarów i usług Administratora oraz w dokonywanie płatności,
 • osoby zajmujące się księgowością i doradztwem podatkowym na rzecz Administratora,
 • osoby zapewniające obsługę strony internetowej Administratora, np. dostawcy oprogramowania do przetwarzania, usług i aplikacji wykorzystywanych przez Administratora, hosting itp.
 • osoby świadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora,
 • Administrator może przekazywać dane osobowe do państwa trzeciego (do państwa spoza UE) dostawcom usług mailingowych i usług w chmurze lub dostawcy usług automatycznego wykrywania spamu.
 • Aktualna lista podmiotów przetwarzających dane znajduje się na stronie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Jak długo administrator przechowuje dane osobowe

1. Správce uchovává osobní údaje:

 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a Administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tytułu tych stosunków umownych (przez okres 5 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między użytkownikiem a Administratorem oraz do dochodzenia roszczeń z tytułu tych stosunków umownych (przez okres 5 lat od zakończenia stosunku umownego).
 • w przypadku plików cookie dane osobowe są przechowywane przez maksymalnie jeden rok,
 • po upływie okresu przechowywania Administrator usuwa dane osobowe.

VII. Jak chronione są dane osobowe

1. Admnistrator oświadcza, że w pełni przestrzega wszystkich zasad leżących u podstaw RODO i że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych.

2. Administrator podjął również środki techniczne w celu zabezpieczenia przechowywania danych osobowych w formie dokumentowej, w szczególności poprzez szyfrowanie, hasła, ograniczenie dostępu osób, blokady fizyczne.

3. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione przez Administratora i przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.

IX. Prawa przysługujące użytkownikowi w związku z ochroną jego danych osobowych

1. Prawa przysługujące użytkownikowi w związku z ochroną jego danych osobowych

 • prawo dostępu do danych osobowych, czyli prawo do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które go dotyczą, a jeżeli ma to miejsce, prawo dostępu do takich danych i informacji zgodnie z art. 15 RODO,
 • do sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, a także, biorąc pod uwagę cel przetwarzania, ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), które polega na usunięciu przez administratora dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, gdy tylko przestaną być one niezbędne do wykonania umowy, chyba że istnieje inny zgodny z prawem powód ich dalszego przetwarzania,
 • do przenoszenia danych w rozumieniu art. 20 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 21 RODO,
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail Administratora wskazany w art. I.2 niniejszych Warunków.

2. Administrator, na żądanie, przekazuje nabywcy informacje na temat środków podjętych w każdym przypadku w terminie jednego miesiąca od otrzymania żądania.

3. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że jego prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

X. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik wyraża zgodę na niniejszą Politykę, zaznaczając pole zgody za pośrednictwem formularza online. Zaznaczając formularz zgody, użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności i akceptuje ją w całości.

2. Administrator może zmienić niniejszą Politykę. Nową wersję Polityki Prywatności opublikuje na swojej stronie internetowej.

Niniejsze warunki wchodzą w życie z dniem 1.11.2023 r.